Check your E-mail

 

Visitor Counter

Hit Counter

 

 

 

Welcome to St. Mary

of

Czestochowa Parish

 

 THE DOOR OF MERCY

Pilgrimage Sites

What must one do in order to receive the special Plenary Indulgence?

Official Archdiocese of Chicago Resources

Official Vatican Resources

Easter 2016

 

Dear Parishioners and Friends,

 

“PEACE BE WITH YOU!”  This greeting of the Risen Christ to his disciples on the evening of Easter will continue to resound in all of us as we celebrate the Resurrection of the Lord, Jesus and the Jubilee Year of Mercy! The Risen Lord brings us the warmth of his love and mercy so that we, too, may become witnesses to mercy!

 

Our beautiful church of St. Mary of Czestochowa has been identified as a Jubilee Church by Archbishop Cupich as a sign of the deep desire for true conversion. As we enter through the Door of Mercy in our church, let us experience the love of God who consoles, pardons and instills hope in us.

 

In our weekly Sunday bulletins we have suggested ways that you can observe the Year of Mercy by practicing the Spiritual and Corporal Works of Mercy. We practice the corporal works when we feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked and welcome the stranger, heal the sick, visit the imprisoned and bury the dead. We practice the spiritual works of mercy when we counsel the doubtful, instruct the ignorant, admonish sinners, comfort the afflicted, forgive offences, bear patiently those who do us ill, and pray for the living and the dead. The ultimate goal of the Year of Mercy is to help all of us change our hearts and our lives so we can become witnesses of God’s mercy  in everything that we say and do.

 

Your parish priests will offer the Easter Sunday masses for the intentions of all parishioners and friends of St. Mary of Czestochowa Parish. May you recognize the Risen Lord in your life and draw closer to Him day by day. May He shower you with His love and joy during this Easter season and throughout your entire life!

 

May each of you enjoy a Blessed and Happy Easter! 

 

Gratefully,

Fr. Waldemar Wieladek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos, CSsR

 

 

Wielkanoc 2016

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

"Pokój wam!" To powitanie, które Chrystus Zmartwychwstały skierował do swoich uczniów w wieczór Paschy nadal będzie rozbrzmiewać w każdym z nas, gdy będziemy świętować Zmartwychwstanie Pana Jezusa i Jubileuszowy Rok Miłosierdzia! Zmartwychwstały Pan daje nam ciepło Jego miłości i miłosierdzia, abyśmy się też mogli stać świadkami miłosierdzia!

 

Nasz piękny kościół Matki Bożej Częstochowskiej został wyznaczony przez Księdza Arcybiskupa Błażeja Cupicha jako Kościół Jubileuszowy, który jest znakiem głębokiego pragnienia ukierunkowanego ku prawdziwemu nawróceniu. Wchodząc przez drzwi Miłosierdzia w naszym kościele, mamy możliwość doświadczyć miłości Boga, który pociesza, udziela odpuszczenia naszych win i wzbudza w nas nadzieję.

 

W naszych cotygodniowych biuletynach niedzielnych znajdujemy raz po raz sugestie dotyczące sposobów praktykowania w Roku Miłosierdzia uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy, aby jak najlepiej ten czas przeżyć. Zdobywamy zasługi przed Bogiem kiedy nakarmimy głodnych, napoimy spragnionych, odziejemy nagich, przyjmiemy do domu podróżnych, opiekujemy się chorymi, odwiedzamy uwięzionych i grzebiemy zmarłych. Także praktykując uczynki miłosierdzia co do duszy, kiedy grzesznych upominamy, nieumiejętnych pouczamy, wątpiącym dobrze radzimy, strapionych pocieszamy, krzywdy cierpliwie znosimy, urazy chętnie darowujemy i modlimy się za żywych i umarłych. Głównym zadaniem Roku Miłosierdzia jest pomoc nam wszystkim zmienić nasze serca i nasze życie, abyśmy mogli stać się świadkami miłosiernego Boga we wszystkim, co mówimy i robimy.

 

Jednocześnie informujemy, że my, Wasi Duszpasterze, w niedzielę wielkanocną będziemy celebrować Msze św. w intencji wszystkich parafian i przyjaciół parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Na zbliżające się święta życzymy, Niech każdy z Was rozpoznaje w swoim życiu Zmartwychwstałego Pana i zbliża się do Niego każdego dnia. Doświadcza Jego miłości i radości w tym okresie wielkanocnym i przez całe życie!

 

Wszystkim życzymy szczęśliwych, radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocy!

 

Z wdzięcznością,

 

O. Waldemar Wielądek CSsR

O. Marian Furca CSsR

O. Zbigniew Pieńkos CSsR

 

 

Pascua 2016

"¡La paz esté con Ustedes!"

Este saludo de Cristo resucitado a sus discípulos en la tarde de Pascua continuará resonando en todos nosotros los que vamos a celebrar la Resurrección del Señor Jesús y el Extraordinario Año Jubilar de la Misericordia! El Señor Resucitado nos trae su amor y misericordia para que también nosotros podemos llegar a ser testigos de la misericordia.

 

Nuestra hermosa iglesia de Santa María de Czestochowa ha sido nombrada por el Monseñor Blas Cupich, Arzobispo de Chicago, como una Iglesias con la Puerta del Jubileo. Será una señal del verdadero deseo de conversión. A medida que entramos a través de la Puerta de la Misericordia en nuestra iglesia, vamos a experimentar el amor de Dios que consuela, perdona e infunde esperanza en nosotros.

 

En nuestros boletines semanales hemos sugerido formas en que se puede vivir el Año de la Misericordia. Hemos mencionado sobre todo las prácticas de las obras espirituales y corporales de misericordia. Practicamos las obras corporales cuando damos de comer al hambriento, beber al sediento, vestimos al desnudo, acogemos al extranjero, visitamos a los enfermos, visitamos a los presos y enterramos a los muertos. Practicamos las obras espirituales de misericordia cuando enseñamos al que no sabe, damos buen consejo al que lo necesita, corregimos al que se equivoca, consolamos a los tristes, perdonamos a los que nos ofenden, sufrimos con paciencia los defectos del prójimo, y rezamos por los vivos y los muertos. El objetivo final del extraordinario Año de la Misericordia es ayudar a cada uno de nosotros a cambiar nuestros corazones y nuestras vidas para que podamos ser testigos de la misericordia de Dios en todo lo que decimos y hacemos.

 .

Los Padres Redentoristas ofrecerán las Misas de Pascua por las intenciones de todos los feligreses y amigos de Santa María de Czestochowa.

La liturgia de este tiempo les ayude a reconocer al Señor Resucitado en los signos eficaces que Él nos deja.

¡Que Él les conceda su amor y alegría durante este tiempo de Pascua y durante de toda su vida!

 

¡Que cada uno de Ustedes disfrute de una Pascua bendecida y feliz!

 

Unidos en Cristo,

P. Waldemar Wieladek CSsR

P. Marian Furca CSsR

P. Zbigniew Pienkos CSsR

  

 |
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|