Check your E-mail

 

Visitor Counter

Hit Counter

 

 

 

Welcome to St. Mary

of

Czestochowa Parish

 

 

 

Dear Parishioners and Friends,

 

Happy Easter! As we celebrate the great event of the triumphant Resurrection of Our Lord and Savior Jesus Christ, let us joyfully sing our Alleluias! Our baptism calls us into the family of Christ by a sharing in His Cross, death and resurrection. We continue our Lord’s Mission of Love; we are His family!

 

Therefore, let us follow Christ in this season of Easter and give thanks for God’s greatest gifts to us – the gifts of: life, love, joy and service to each other! Easter reminds us of our responsibility to witness to our faith. May our lives give witness that Christ is alive and at work in the world today. By living the Gospel values that the Lord teaches and by allowing His love to permeate all our actions we can join our voices with those of His first disciples by acclaiming, “The Lord is risen! He is truly risen!”

 

Enclosed with this letter is a leaflet with the schedule of services for Holy Week and Easter Sunday. Your parish priests are looking forward to seeing our families use these celebrations as an opportunity to “enter the tomb”  so that on Easter Sunday we can all feel a renewed and stronger faith! Plan to participate in the Easter Triduum with your parish family during Holy week.

 

May this Easter season be one of great blessings and graces for all of our parishioners and friends.  May the Peace of the Lord, given to His Apostles on that first Easter night, reign in your hearts, in your families and in your homes! HAPPY EASTER!

 

Sincerely yours in the Risen Lord,

 

Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.

Fr. Marian Furca, C.Ss.R.

Fr. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.

 

2014 EASTER SCHEDULE

 

CONFESSIONS

Monday, April 14th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)

Tuesday, April 15th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)

Wednesday, April 16th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)

 

Holy Thursday, April 17th

7:00PM TRILINGUAL MASS

Eucharistic Adoration until Midnight

 

Good Friday, April 18th

10:00AM Way of the Cross on the streets

3:00PM Celebration (English)

5:00PM Celebration (Spanish)

7:00PM Celebration (Polish)

Eucharistic Adoration until Midnight

 

Holy Saturday, April 19th

BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT

12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.

7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL

 

Easter Sunday, April 20th

5:30AM Mass (Polish)

8:30AM Mass (English)

10:30AM Mass (Polish)

12:30PM Mass (Spanish)

4:00PM Mass (Spanish)

 

Easter Monday, April 21st

7:30AM Mass (English)

8:15AM Mass (Spanish)

7:00PM Mass (Polish)

 

 

Drodzy  Parafianie i Przyjaciele

 

Wesołych h Świąt.

 

Świętując to wielkie wydarzenie Zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa zaśpiewajmy z radością Alelluja! Jako ochrzczeni należymy do rodziny Chrystusowej mając udział w Jego krzyżu, śmierci i zmartwywstaniu. To my uczestniczymy w misji miłości naszego Pana, to my jesteśmy Jego rodziną. Dlatego, idziemy za Jezusem w tym czasie Wielkiej Nocy i dziękujemy Bogu za wspaniały dar dla nas – dar życia, miłości, radości w służbie bliźniemu.

 

Wielkanoc przypomina nam o naszej odpowiedzialności, by być świadkiem naszej wiary. Niech każdy daje swoim życiem świadectwo, że Chrystus żyje w dzisiejszym świecie. Żyjąc Ewangelią zaświadczamy, że Jezus uczy i przyzwala, by Jego miłość wypełniła wszystkie nasze poczynania. My możemy również mieć udział w głoszeniu radosnej nowiny razem z pierwszymi uczniami, że: „PAN ZMARTWYCHWSTAŁ, NAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ”.

 

Prosimy, zapoznajcie się z programem liturgii Wielkiego Tygodnia i Triduum  Paschalnego. My -  wasi kapłani  mamy  nadzieję, że przeżyjecie w rodzinie te wielkie wydarzenia,  uczestnicząc  w tych nabożeństwach.

Jest to okazja, by wejść do „grobu Jezusa”, by w Niedzielę Wielkanocną odnowić naszą wiarę, aby była jeszcze piękniejsza. Prosimy Was, uczestniczcie w Triduum Paschalnym z całą Rodziną Parafialną w tym świętym tygodniu.

Niech Wielkanocny czas będzie czasem błogosławieństwa i łaski dla wszystkich naszych Parafian i Przyjaciół.

 

Niech pokój Jezusa, dany Apostołom w Pierwszą Noc Wielkanocną, króluje w Waszych sercach, w Waszych Rodzinach i Waszych domach. WESOŁYCH ŚWIĄT!

Z poważaniem, Wasi Duszpasterze w Chrystusie Zmartwychwstałym.

 

Fr. Waldemar Wielądek  CSsR

Fr. Marian Furca CSsR

Fr. Zbigniew Pieńkos  CSsR

 

WIELKANOC 2014

 

SPOWIEDŹ

Pn. 14 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)

Wt. 15 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)

Środa 16 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)

 

Wielki Czwartek 17 kwietnia

7:00PM Msza św. (W trzech językach)

Adoracja Eucharystyczna do Północy

 

Wielki Piątek 18 kwietnia

10:00AM Droga Krzyżowa na ulicach

3:00PM Celebracja (Po Angielsku)

5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)

7:00PM Celebracja (Po Polsku)

Adoracja Eucharystyczna do Północy

 

Wielka Sobota 19 kwietnia

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW W KOŚCIELE

12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.

7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)

 

Wielkanoc 20 kwietnia

5:30AM Msza św. (Po Polsku)

8:30AM Msza św. (Po Angielsku)

10:30AM Msza św. (Po Polsku)

12:30PM Msza św. (Po Hiszpańsku)

4:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)

 

Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia

7:30AM Msza św. (Po Angielsku)

8:15AM Msza św. (Po Hiszpańsku)

7:00PM Msza św. (Po Polsku)

 

 

 

Queridos Parroquianos y Amigos,

 

¡Feliz Pascua! Mientras celebramos el gran evento triunfante de la Resurrección de Nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo, ¡cantemos alegremente  Aleluya! Por medio del bautizo nos hemos unido a la familia de Cristo, y de igual manera a compartir su Cruz, muerte y resurrección. ¡Continuemos con la Misión de Amor de Nuestro Señor; porque nosotros formamos parte de su Familia!

 

Por lo tanto, sigamos a Cristo durante esta temporada de Pascua y demos gracias a Dios por los regalos mas preciados hacia nosotros – los regalos de: vida, amor, alegría y de servir al semejante! Durante Pascua recordamos nuestras responsabilidades y testificamos a nuestra fe. Que nuestras vidas sean testigo de que Cristo sigue vivo y que su presencia esta presente a diario. Viviendo de acuerdo al Evangelio que el Señor enseña y permitiendo que su amor impregne todas nuestras acciones para que unamos nuestras voces con la de sus primeros discípulos y aclamar, “¡Nuestro Señor ha resucitado! ¡El esta realmente vivo!”

 

Junto con esta carta se encuentra el horario de los servicios para Semana Santa y Domingo de Pascua. Nuestros sacerdotes parroquiales esperan que Usted junto con su familia asistan duran las festividades lo usen como oportunidad de “entrar a la tumba” para que en el Domingo de Pascua todos nos podamos sentir renovados y con una fe mas fuerte. Esperamos que participen en el Triduo Pascual junto con toda nuestra familia parroquial durante la Semana Santa.

 

Esperamos que durante esta temporada de Pascua sea una de grandes bendiciones y llena de gracias para todos nuestros feligreses y amigos. Que la Paz del Señor, dada a sus Apóstoles en la primera noche de Pascua, reine en sus corazones, en sus familias y en sus hogares. ¡Feliz Pascua¡

 

P. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.

P. Marian Furca, C.Ss.R.

P. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.

 

FIESTAS DE PASCUA 2014

 

CONFESIONES

Lunes, 14 de Abril 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)

Martes, 15 de Abril 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)

Miércoles, 16 de Abril 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)

 

Jueves Santo, 17 de Abril

7:00PM MISA TRILINGÜE

Adoración Eucarística hasta medianoche

 

Viernes Santo, 18 de Abril

10:00AM El Vía Crucis Viviente

3:00PM Celebración (Ingles)

5:00PM Celebración (Español)

7:00PM Celebración (Polaco)

Adoración Eucarística hasta medianoche

 

Sábado de Gloria, 19 de Abril

BENDICIÓN DE COMIDA EN LA IGLESIA

12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.

7:00PM VIGILIA PASCUAL TRILINGÜE

 

Domingo de Pascua, 20 de Abril

5:30AM Misa (Polaco)

8:30AM Misa (Ingles)

10:30AM Misa (Polaco)

12:30PM Misa (Español)

4:00PM Misa (Español)

 

Lunes de Pascua, 21 de Abril

7:30AM Misa (Ingles)

8:15AM Misa (Español)

7:00PM Misa (Polaco)

 

 

 


|
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|