Check your E-mail

 

Visitor Counter

Hit Counter

 

 

 

Welcome to St. Mary

of

Czestochowa Parish

 

 

 

Easter, 2015

 Dear Sisters and Brothers in Christ,

 

Alleluia, Jesus is truly risen!  With joyful praise we greet the Lord Jesus on Easter Sunday! As we celebrate this solemn feast of Easter, our minds and hearts focus on Jesus. “Do not be afraid. You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been raised; He is not here. Behold the place where they laid him. But go and tell his disciples and Peter: “He is going before you to Galilee…” (Mk. 16:6-7).  We too, can meet Jesus, risen from the dead and now present to us in His Word and in the Holy Eucharist.  Jesus reminds each one of us, “Do not be afraid, I am here with you!”

 

We need not be afraid because the Risen Lord has overcome all those things which can permanently destroy us, like sin and eternal death. Though we must pass through suffering and pain, we do not do that alone. We have Jesus’ promise that He will go before us and will be with us every step of the way!

 

Jesus changed his disciples’ discouragement to hope; their weaknesses, fear and sadness to strength, inner peace and joy. Jesus, risen from the dead, made all the difference in their lives!

 

On this holy feast of Easter, may we all be touched by the Risen Presence of Jesus in the sacred liturgy and in our daily prayer. If we remember his promise: “Do not be afraid! I remain with you always;” He will make a difference in our lives too!

  

We have also enclosed a folder, for your convenience, that lists all of the liturgies that will be celebrated during Holy Week and on Easter Sunday. 

 

May the blessing of God be yours throughout this Easter Season! Your parish priests will remember each of you during the Masses celebrated on Easter Sunday.

 

“The Lord is truly risen!  “ALLELUIA!”  HAPPY EASTER!

 

Sincerely in Christ,

Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.

Fr. Marian Furca, C.Ss.R.

Fr. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.

 

 Wielkanoc 2015

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

 

Alleluja, Jezus prawdziwie zmartwychwstał!

Z radosnym uwielbieniem Pana Jezusa pozdrawiamy w Niedzielę Wielkanocną! Świętując uroczystość Wielkanocy, nasze umysły i serca skupione są na Jezusie. "Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział" (Mk. 16: 6-7).

My również możemy spotkać Jezusa, który powstał z martwych i dziś jest obecny pośród nas w swoim Słowie i w Eucharystii. Ponadto Jezus przypomina każdemu z nas: "Nie bój się, jestem z tobą!"

Rzeczywiście, nie musimy się obawiać, ponieważ zmartwychwstały Pan pokonał szatana, grzech i śmierć, a więc wszystkie te rzeczy, które mogą doprowadzić nas do całkowitej zatraty. Choć często w tym życiu musimy przejść przez cierpienie i ból, to jednak w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Mamy bowiem obietnicę Jezusa, że On pójdzie przed nami i będzie z nami na każdym kroku!

Jezus przemienił swoich uczniów. Zamienił ich zniechęcenie w nadzieję; ich słabości, strach i smutek w siłę, wewnętrzny spokój i radość. Jezus zmartwychwstając odmienił ich życie!

W tym świętym i uroczystym dniu Paschy, wszyscy możemy być dotknięci przez Zmartwychwstałego i Obecnego pośród nas w liturgii oraz w codziennej modlitwie Jezusa. Jeśli pamiętamy Jego obietnicę: "Nie lękajcie się! Ja jestem z wami przez wszystkie dni wasze" i otworzymy nasze serca, On może zmienić również życie każdego z nas!

 

Wraz z życzeniami i kopertą na „ofiarę wielkanocną”, otrzymaliście rozkład godzin wszystkich Nabożeństw liturgicznych, które będą sprawowane podczas Wielkiego Tygodnia oraz w Niedzielę Wielkanocną. Serdeczne zapraszamy na wspólną modlitwę.

Niech błogosławieństwo Boże Wam towarzyszy tak w Uroczystość Wielkanocy jak i w całym tym okresie! My, jako Wasi duszpasterze, pamiętać będziemy o Was oraz waszych intencjach podczas Mszy św. odprawianych w Niedzielę Wielkanocną.

"Pan prawdziwie zmartwychwstał! "ALLELUJA!" Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

Pozdrawiamy w Chrystusie,

Fr. Waldemar Wielądek, C.Ss.R.

Fr. Marian Furca, C.Ss.R.

Fr. Zbigniew Pieńkos, C.Ss.R.

 

Pascua 2015

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

ˇAleluya, Jesús ha Resucitado! ˇCon alegría de Cristo Resucitado les saludamos en este Domingo de Pascua!

 

Celebrando esta solemne Fiesta de Pascua, nuestras mentes y corazones se dirigen a Jesús. “Pero él les dijo: No se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado; pero éste es el lugar donde lo pusieron.  Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo." (Marcos 16: 6-7). 

Nosotros también, podemos encontrarnos con Jesús, Resucitado que ahora se encuentra entre nosotros por medio de Su Palabra y en la celebración de Eucaristía. Jesús nos recuerda a cada uno de nosotros, “ˇNo tengas miedo, Yo estoy contigo!”

 

Jesús convirtió el desaliento de sus discípulos en la esperanza; sus debilidades, miedos y tristeza en la fuerza, paz interior y alegría. ˇJesús Resucitado hizo la diferencia en sus vidas!

 

En esta Solemnidad de Pascua, seamos todos transformados por la presencia de Jesús en la Sagrada Liturgia y por la oración diaria. Si nos recordaremos de Su promesa: “ˇNo tengas miedo! Yo me estaré siempre contigo;” El también hará la diferencia en nuestras vidas.

 

Para su beneficio hemos incluido el horario de las liturgias que serán celebradas durante la Semana Santa y el Domingo de Resurrección.

ˇQue las bendiciones de Dios les acompańen en este tiempo de Pascua! De igual manera nosotros los recordaremos en cada una de las Misas en Domingo de Resurrección.

ˇCristo Resucito! ˇAleluya! Feliz Pascua de Resurrección

 

Sinceramente,

P. Waldemar Wieladek, C.Ss.R

P. Marian Furca, C.Ss.R

P. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R

  

 

 

 

 

 |
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|